top of page

SALSVILKÅR – Fitjar Thai Takeaway AS

Innleiiing

Dette kjøpet er regulert av dei nedanståande standard salsvilkåra for forbrukarkjøp av Varer over internett («Avtalen»). Forbrukarkjøp over internett blir hovudsakleg regulert av avtalelova, forbrukarkjøpslova, marknadsføringslova, angrerettlova og e-handelslova. Lovene er tilgjengeleg på lovdata.no. Alle av desse lovene gir forbrukaren enkelte ufråvikelege rettar.

 

Vilkåra i denne Avtalen skal ikkje forståast som noka avgrensing i dei lovfesta rettane, men oppstiller dei viktigaste rettane for partane og pliktar for handelen.

 

Avtalen

Avtalen består av desse salsvilkåra, opplysningar gitt i bestillingsløysinga og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningane, går det som særskilt er avtalt mellom partane føre, så framt det ikkje strid mot ufråvikeleg lovgjevnad.

 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovføresegner som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivande og forbrukarar.

 

Partane

«Seljar» er Tuk-Tuk AS, Vestbøstadvegen 84 – 5419 Fitjar, tuktukfitjar@ebilag.com, +47 97 00 57 00, org nr. 928 017 079 mva, og blir i det følgjande kalla seljar/seljaren.

 

«Kjøpar» er den forbrukaren som gjer bestillinga, og blir i det følgjande kalla som Kjøpar/kjøparen.

Vare og Pris

Vare – thai fersk mat (og drikke) for «take away» (henting/utlevering) og catering.

 

Pris – Den oppgjevne prisen for varen og tenester er den totale prisen kjøpar skal betala. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterlegare kostnader som seljar før kjøpet ikkje har informert om, skal ikkje kjøpar bera.

 

Avtaleinngåing

Avtalen er bindande for begge partar når Kjøparen har sendt bestillinga si til seljaren.

 

Avtalen er likevel ikkje bindande viss det har slått skrive- eller tastefeil i tilbodet frå Seljaren i bestillingsløysinga i nettbutikken.

 

Ved inngåing av Avtalen stadfestar Kjøparen å oppfylla eventuelle lovpålagte krav til alder, og dessutan samtykke til vilkåret til underleverandørar og samarbeidspartnarar dersom dei inngår som ledd i Avtalen og utføringa av denne.

 

Betaling / Førehandsbetaling

Seljaren kan krevja betaling for Varen frå det tidspunktet den blir påbyrja hos Seljaren med hensikt å utlevera/levere til Kjøparen.

 

BETALING – VIPPS / STRIPE / EVNT ANNAN ELEKTRONISK BETALINGSORDNING.

 

MERK - All «take away» (henting / catering) og utkjøring må førehandsbetalast på grunn av kontaktlaus og kontantlaus handtering.

 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøparen utskrive ved sending av varen. Betalingsfristen kjem fram av fakturaen og er på minimum 14 dagar frå mottak.

 

Kjøparar under 18 år kan ikkje betala med etterfølgande faktura.

 

Henting (Utlevering) / Levering

Levering skjer når Kjøparen, eller ein annan person som opptrer på Kjøpar sine vegner, har overtatt Varen.

 

Kjøparen er ansvarleg for å oppgje leveringsinformasjon i bestillinga som dato, tid og stad. Seljaren skal utlevera Varen til Kjøpar utan unødig opphald og seinast innan same dag eller innan opningstid den følgjande dagen dersom klokka passerer midnatt på bestillingsdagen.

 

Kjøparen er sjølv ansvarleg for å vera tilstades ved levering og ber ansvaret for Varen om Kjøparen ikkje er tilstades ved levering. Seljar er berre forplikta til å freista levering av Varen éin – 1 – gang.

 

Kjøpar er ansvarleg for å sørga for at bestilling av Varen har skjedd innanfor det tidsrommet der Seljar har ope. Bestillingar utanfor opningstid vil ikkje behandlast, og Kjøpar vil ikkje kunna gjera gjeldande nokon misligholdsbeføyelser som følgje av forseinking eller mangel som oppstår som følgje av bestilling utanfor Seljar sine opplyste opningstider.

 

Risikoen for Varen

Risikoen for Varen går over på Kjøpar når han, eller ein annan person som opptrer på Kjøpar sine vegner, har fått Varene ut/levert i tråd med punkt

 

Angrerett

Denne Avtalen er sett bort frå angrerett, grunna Varer som ringast eller raskt går ut på dato, jf. angrerettlova § 22 første ledd bokstav b, og forsegla Varer som av omsyn til helsevern eller hygiene ikkje er eigna for retur, jf. angrerettlova § 22 første ledd bokstav g. Dette inneber at kjøpet er bindande frå avtaleinngåinga, og Kjøpar kan ikkje angra kjøpet.

 

Mangel ved Varen – Rettane og reklamasjonsfristen på kjøparen

9.1 Reklamasjon

Viss det gjeld ein mangel ved Varen må Kjøpar ved ut/levering av Varen gje Seljar melding om at han eller ho vil påkalla seg mangelen.

 

Dersom Varen har ein mangel og dette ikkje skuldast Kjøparen eller forhold på Kjøparen si side, kan Kjøparen i samsvar med reglane i forbrukarkjøpslova kapittel 6 etter omstenda velja mellom retting og omlevering, krevja prisavslag, krevja Avtalen heva og/eller krevja erstatning frå Seljaren.

 

Reklamasjon til Seljaren bør skje munnleg ved levering og skriftleg dersom partane ikkje kan løysa dette seg imellom. Skriftleg reklamasjon skal skje til tuktukfitjar@ebilag.com straks etter at Kjøpar er gjort oppmerksam på mangelen, og uavhengig av omstenda innan rimeleg tid.

 

9.2 Retting / Omlevering

Kjøparen kan velja mellom å krevja mangelen retta eller levering av tilsvarande ting. Seljar kan likevel motsetja seg Kjøparens krav dersom gjennomføringa av kravet er umogleg eller valdar Seljaren urimelege kostnader. Retting eller omlevering skal gjerast innan rimeleg tid. Seljar har i utgangspunktet ikkje rett til å gjera meir enn to avhjelpsforsøk for same mangel.

 

9.3 Prisavslag

Kjøpar kan krevja eit passande prisavslag dersom Varen ikkje blir retta eller omlevert. Dette inneber at forholdet mellom nedsett og avtalt pris svarer til forholdet mellom verdien av tingen i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlege grunnar taler for det, kan prisavslaget i staden setjast lik tydinga til mangelen for Kjøparen.

 

9.4 Heving

Dersom Varen ikkje er retta eller omlevert, kan Kjøparen òg heva kjøpet når mangelen ikkje er uvesentleg.

 

Personopplysningar

Behandlingsansvarlig for innsamla personopplysningar er seljar. Med mindre kjøparen samtykker til noko anna, kan seljaren, i tråd med personopplysningslova, berre innhenta og lagra dei personopplysningane som er nødvendig for at seljaren skal kunna gjennomføra forpliktingane etter avtalen. Personopplysningane til kjøparen vil berre bli utleverte til andre viss det er nødvendig for at seljar skal få gjennomført avtalen med kjøparen, eller i lovfesta tilfelle.

 

Konfliktløysing

Klager blir retta til seljar innan rimeleg tid, jf. 10. Partane skal freista å løysa eventuelle tvistar i minnelegheit. Dersom dette ikkje lykkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukartilsynet for mekling. Forbrukartilsynet er tilgjengeleg på https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage.

bottom of page